Poslovanje Željeznica RS u 2018. godini

U poslovnoj 2018. godini Željeznice RS su ostvarile ukupne prihode u iznosu od 120.769.939 KM što je značajno više u odnosu na ostvarenja prethodnih godina, odnosno 74% više od ostvarenih u poslovnoj 2017. godini, a 82% više od planiranih. 

Razlog ovome su oprihodovana sredstva namijenjena restrukturisanju Željeznica RS.  Naime, radi se o kreditnim sredstvima Svjetske banke namijenjenim za restrukturisanje Željeznica RS, i to komponenti kredita namijenjenoj za izmirenje obaveza prema radnicima i Poreskoj upravi. Budući da je krajnji dužnik za navedena sredstva Vlada RS, ista su, prema instrukciji Ministarstva finansija  i prema tumačenju Međunarodnog računovodstvenog standarda 20 – Računovodstveno shvatanje državnih davanja i objelodanjivanja državne pomoći, priznata u korist prihoda po osnovu donacija. U 2018. godini  po ovom osnovu je oprihodovano 51.661.769 KM (prva tranša kredita).

 Prihodi od prevoza putnika ostvareni su u iznosu od 732.089 KM, isti su 57% veći od ostvarenih u istom periodu prošle godine, dok su 80% veći u odnosu na planirane.

Prihodi od prevoza robe ostvareni su u iznosu od 32.582.227 KM  što je na nivou planiranih.

Ukupni rashodi za 2018. godinu ostvareni su u iznosu od 92.230.925 KM i isti su za četiri odsto niži od ostvarenih u poslovnoj 2017. godini.

Troškovi materijala za izradu i troškovi ostalog materijala niži su za tri odsto od ostvarenih u 2017. godini,  dok su troškovi goriva i energije veći za sedam procenata u odnosu na ostvarene u 2017. godini, a za 17% su veći od planiranih na šta je najviše uticalo povećanje cijene nafte.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi ostvareni su u iznosu od 41.498.702 KM, za 11% niži od ostvarenih u 2017. godini. U odnosu na stanje na dan 31.12. 2017. godinu manje je 258 radnika (2.740 radnika bilo je zaposlenih na dan 31.12.2017. godine).

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 92.230.925 KM što je za četiri odsto niže od ostvarenih u prethodnoj godini, a 15% više od planiranih.

U poslovnoj 2018. godini ostvaren je dobitak u iznosu od 28.539.014 KM.

Ukupan kumulirani gubitak na dan 31.12.2018. godine iznosi 111.486.445 KM.  Nakon usvajanja Odluka od strane Skupštine akcionara i provođenja istih izvršiće se pokriće dijela kumuliranog gubitka.